Skip to content
 • De overeenkomst is persoonlijk en kan niet zonder overleg worden overgedragen aan iemand anders. Ook zal alle persoonlijke informatie niet doorgegeven worden aan derden.
 • Ieder traject is persoonlijk en kan niet zonder overleg worden overgedragen aan iemand anders. Ook zal alle persoonlijke informatie niet doorgegeven worden aan derden.
 • Betalingen dienen voor de start van de eerste sessie te worden voldaan. Bij een achterstand zullen de sessies niet uitgevoerd worden.
 • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, verliest de cliënt daarmee het recht nog later de afspraak in te halen. In ernstige gevallen kan er een uitzondering gemaakt worden in overleg met de trainer.
 • Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst tijdelijk stop te zetten, mits dit tijdig wordt aangegeven bij Sterck Boutique Gym. Als u geen contact met Sterck Boutique Gym opneemt wordt er vanuit gegaan dat u weer hersteld bent. Deze overeenkomst wordt dan weer geactiveerd. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. breuken, spierscheuringen, e.d. zodat u niet aan enige fysieke activiteit kunt doen. Bij o.a. vermoeidheid, verkoudheid e.d. is het niet mogelijk uw overeenkomst stop te zetten.
 • Sterck Boutique Gym behoudt zich het recht om reserveringen te weigeren of de relatie met de cliënt met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer de cliënt herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren het contract termijn overschrijdt. In dit geval is er geen mogelijkheid tot enige vorm van schadevergoeding. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.
 • Bij het aangaan van het traject gaat de cliënt een commitment aan. In het geval van ontbinding van de overeenkomst door de cliënt is er dan ook geen mogelijkheid tot restitutie van het betaalde bedrag.
 • De cliënt heeft het recht op de sessies waarvoor getekend is, mits aan alle andere voorwaarden wordt voldaan.
 • In het geval dat Sterck Boutique Gym als gevolg van overmacht tijdelijk haar verplichting niet kan nakomen heeft zij de bevoegdheid om, zonder gerechtelijke tussenkomst, haar verplichting op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt voortduurt. Indien de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan Sterck Boutique Gym de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.
 • De cliënt begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere complicaties kunnen voorkomen zonder dat dit ontstaan is uit nalatig handelen van Sterck Boutique Gym.
 • Sterck Boutique Gym is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies.
 • De cliënt is verplicht om enige vorm van pijn, onbehagen af abnormale vermoeidheid voor de training te melden evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.
 • Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient de cliënt schone sportschoenen te dragen, schone kleding te dragen en een handdoek mee te nemen.

Bij het aangaan van een coaching traject zijn altijd
de bovenstaande voorwaarden van toepassing.

Stuur een bericht.
Scan de code